Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sly-One
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Sly-One te Beverwijk, Kamer van Koophandel 50696718 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Sly-One alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Offerte en aanvaarding
1.1. Sly-One stelt een offerte op waarin Sly-One aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Sly-One aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, lay-outs, vormgeving (“Werken”) en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Sly-One kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Sly-One daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door opdrachtgever wordt ontvangen door Sly-One. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
1.5. Indien opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Sly-One werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever Sly-One verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Sly-One zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
1.7. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Sly-One het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Sly-One is en blijft naar opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2. Uitvoering van de Diensten
2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Sly-One uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sly-One aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Sly-One worden verstrekt.
2.3. Opdrachtgever zal Sly-One toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Sly-One redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
2.4. Sly-One garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Sly-One het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Sly-One is en blijft naar opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
2.5. Sly-One is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken e n bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.6. Sly-One heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Sly-One niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
2.7. Sly-One zal zich inspannen bij een verzoek van opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

3. Zoekmachine optimalisatie
3.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van opdrachtgevers website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
3.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende opdrachtgevers website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Sly-One kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van opdrachtgever te beïnvloeden.
3.3. Opdrachtgever machtigt Sly-One hierbij om in opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Sly-One hier schriftelijke toestemming van de opdrachtgever voor nodig.

4. Drukwerk
4.1. In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Sly-One. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.
4.2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

5. Hosting
5.1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Sly-One zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan opdrachtgever.
5.2. Indien Sly-One geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Sly-One niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
5.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is Slyone gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6. Domeinnaam
6.1. Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam zal kan Sly-One zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
6.2. Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te aanvaarden en stipt na te leven.
6.3. Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie dat domeinregistratie geslaagd is, is de Dienst geleverd. Een factuur voor kosten van registratie is geen bewijs van levering.

7. Ontwikkelen van Werken
7.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
7.2. Sly-One geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, overige software, en hardware tenzij in de offerte anders is vermeld.
7.3. Sly-One is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
7.4. Indien een Dienst vereist dat opdrachtgever bronmaterialen aan Sly-One levert staat opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Sly-One. Opdrachtgever vrijwaart Sly-One van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
7.5. Sly-One heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
7.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij opdrachtgever. Sly-One zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
7.7. Opdrachtgever vrijwaart Sly-One voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Sly-One.
7.8. Sly-One zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken nimmer aan opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.
7.9. Sly-One zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Sly-One Diensten voor opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Sly-One Diensten voor opdrachtgever zal verrichten. Sly-One is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Sly-One gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

8. Oplevering en aanvaarding
8.1. Sly-One zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
8.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
8.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
8.4. Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Sly-One zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Sly-One doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
8.5. Indien opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Sly-One een redelijk aantal revisierondes volgen.
8.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door Sly-One gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Sly-One kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
8.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Sly-One het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Sly-One gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Sly-One zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Sly-One liggen, tenzij er met opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. De door Slyone webstie Optimalisatie gemaakte landingpages en Seo Campagnes blijven altijd eigendom van Slyone Website optimalisatie, dit geld ook voor de domeinnamen die daarvoor gebruikt worden.
9.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Sly-One opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
9.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen. Indien er iets gewijzigd dient te worden, zal dit door Sly-One gedaan worden, dit geld ook voor onderhoud van CMS systemen of extra software ( zoals bv plug-ins in WordPress, joomla , Magento, systemen of enig ander CMS systeem.
9.4. De door Sly-One ontwikkelde Werken blijven eigendom van Sly-One. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusieve gebruiksrecht.
9.5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
9.6. Het is Sly-One toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Sly-One door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 20.000,00 per inbreukmakende handeling betalen aan Sly-One. Dit doet niets af aan het recht van Sly-One om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
9.8. Opdrachtgever heeft een beperkt gebruiksrecht op het CMS, doorverkoop van het CMS is echter uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd.

9,9.

10. Installatie en onderhoud van Werken
10.1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Sly-One de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Sly-One zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Sly-One voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
10.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Sly-One medewerkers en hulppersonen van Sly-One alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met opdrachtgever.
10.3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Sly-One voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Sly-One.
10.4. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Sly-One zich verder inspannen om op verzoek van opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Sly-One is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
10.5. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Sly-One heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Sly-One kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Sly-One kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

11. Prijzen en betaling
11.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te worden.
11.2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.
11.3. Sly-One zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever.

12. Linkvermelding beeindiging

12.1 linkvermelding mag blijven staan totdat wij besluiten, dat de vermelding niet meer van toepassing is door bv beindiging van de dienst of verandering in wetgeving, waardoor de geplaatste vermeldingen in strijd is met de wet.
12.2 Dode links zullen worden verwijdert

12.3 Misbruik van plaatsing, zal leiden tot verwijdering